Aktuális hírek

Vankóné Dudás Juli 100

Február 16-án 16:00-tól szeretettel várjuk Önöket Vankóné Dudás Juló születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítással egybekötött könyvbemutatóra. Helyszín: AVKK Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Galériája. | > |

Eseménynaptár

Küldetésnyilatkozat

Aszód Városi Kulturális Központ meghatározó feladata, hogy biztosítsa az emberek számá­ra a Magyarország Alaptörvényében rögzített művelődéshez való jogát. Igyekszik ezt a jo­got az alaptörvény értelmében kiterjeszteni és általánossá tenni. Továbbá a szintén az Alaptörvény­ben rögzített „... a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, mely­nek vé­delme, fenntartása és a jövő nemzedék számára való megőrzése az állam és mindenki köte­lessége”, irányadó értékek betartása, alkalmazása.

Aszód Városi Kulturális Központ intézményeként a Városi Könyvtár nyilvános könyvtár­ként arra törekszik, hogy használói, elsősorban a térség, a Galga-menti lakosság, számára biztosít­sa a nemzeti és egyetemes kultúrához, a hazai és nemzetközi információkhoz és tu­dásanyaghoz való szabad hozzáférést úgy, hogy hagyományos értékeit megtartva a XXI. század elekt­ronikus tájékozódási és tájékoztatási követelményeinek eleget tesz.

Az intézmény vezetője és kollégái igyekeznek a lehető legjobb tudásuk szerint ellátni felada­taikat, a magukkal és egymással szemben támasztott szakmai követelmények minél maga­sabbra emelésével próbálják biztosítani a lakosság és az érdeklődők számára azt a megnyug­tató, bizalmat árasztó légkört, amely elengedhetetlenül szükséges az emberek és intézmé­nyek minőségi kiszolgálásához.

Lehetővé teszi az olvasók, használók számára az ország összes közgyűjteményi intézményé­vel történő teljes körű kapcsolattar­tást.

Megkülönböztetett figyelmet fordít a kulturális örökségvédelemben betöltött szerepére, fel­adataira. Lehetőségeihez képest igyekszik gyűjteményi egységeit gyarapítani, törekszik a kulturális örökségek teljes körű feldolgozására, színvonalas közzétételére, valamint az ér­deklődők számára a kutathatóság biztosítására.

A dolgozók az állandó fejlődés garanciájaként képzik magukat, részt vesznek a szakma által rendezett konferenciákon, találkozókon. Az országos szakmai trendek állandó figyelésével, tanulmányozásával próbálnak jelen lenni a közgyűjteményi közéletben.

Az intézmény igyekszik minél nagyobb részt vállalni a város és a járás hétköznapjaiban, an­nak kulturális és művelődési közéletében, valamint közösséget vállalni a város testvértele­püléseinek kulturális életével.

Kiemelten kezeli a környezet- és a természetvédelem kérdéseit. Intézkedéseivel, példamuta­tásával igyekszik csökkenteni az intézmény ökológiai lábnyomát, szervezett oktatásaival, foglalkozásaival pedig elsősorban a gyermekek, fiatalok érdeklődését, elkötelezettségét pró­bálja felkelteni a környezetvédelem fontossága iránt.

Segítséget nyújt az élethosszig való tanulásban, az önképzésben tanfolyamoknak, tovább­képzéseknek helyt adva, azokhoz a szakirodalom hozzáférését biztosítva a foglalkoztatott­ság és az egyének versenyképességének növelésének érdekében.

Szoros partneri viszonyt ápol a városban működő intézményekkel az esélyegyenlőség meg­teremtése érdekében, segítséget nyújt a leszakadt rétegek mielőbbi felemelkedéséhez.

Hírlevél

Nyitvatartás

Városi Könyvtár
hétfő, kedd, csütörtök,
péntek 10-18
szombat 9-13
szerda, vasárnap zárva

 

Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
nyári nyitva tartás
április 1-október 31.
hétfő - péntek 8-16
szombat 9-15
vasárnap zárva

téli nyitva tartás
november 1-március 31.
hétfő – péntek 8–16
szombat – vasárnap zárva

ünnepi nyitva tartás
március 15., augusztus 20., október 23.
8-16